Mõisted

Isikuandmete töötlemine on igasugune veebilehe kasutaja (edaspidi kasutaja) isikuandmetega tehtav tegevus – andmete kogumine, töötlemine, talletamine, parandamine või kustutamine.

Kasutajad on kõik isikud, kes külastavad veebilehte, tarbivad teenuseid või edastavad Küttepesu OÜ-le omalt poolt infot. Näiteks teenuste tellimine või Küttepesu OÜ-ga meili teel ühenduse võtmine.

Teenused on kõik Küttepesu OÜ poolt pakutavad tasuta ja tasulised tooted ja teenused.

 

Isikuandmete töötlemine

Veebilehte kasutades annab kasutaja nõusoleku oma andmete töötlemiseks kooskõlas käesolevate privaatsustingimustega.

Küttepesu OÜ kogub veebilehe kaudu alljärgnevaid kasutajate isikuandmeid järgnevalt kirjeldatud viisidel:

  • kasutaja nimi, e-posti aadress, telefon, teenuse osutamise asukoha aadress, küttesüsteemi andmed – kasutaja poolt infopäringu ja/või tellimuse tegemisel

 

Isikuandmete kasutamine

Küttepesu OÜ kasutab isikuandmeid:

  • kasutajale teenuse osutamiseks, lepingu sõlmimiseks ja täitmiseks, kasutajaga suhtlemiseks, arvete edastamiseks;
  • kasutaja e-posti aadressile teenuse meeldetuletuse saatmiseks, uutest teenustest ja kampaaniatest, kuid seda vaid kasutaja eelneval nõusolekul.

Kasutajal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete töötlemine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik teenuse osutamiseks ja/või lepingust tuleneva nõude täitmiseks.

 

Isikuandmete edastamine kolmandatele isikutele

  • Kolmas isik on Küttepesu OÜ lepingupartner, kes töötleb isikuandmeid ja kelle toote või teenuse abil pakub muster kasutajale teenuseid.

Küttepesu OÜ kasutab igapäevaseks tegevuseks kolmandaid isikuid, kes pakuvad:

  • uudiskirja levitamise teenust;
  • masspostituse teenust.

Lisaks eelnevas punktis nimetatud kolmandatele isikutele, edastab Küttepesu OÜ kasutaja isikuandmeid koostööpartnerile. Seda vaid ulatuses, mis on vajalik kasutajale teenuse osutamiseks.

 

Isikuandmete turvalisus ja säilitamine

Küttepesu OÜ säilitab isikuandmeid nii kaua, kuni see on eesmärgi täitmiseks või seadusest tulenevalt vajalik. Näiteks raamatupidamise andmeid säilitatakse 7 aastat majandusaasta lõppemisest või seni, kuni kasutaja avaldab ise soovi andmete eemaldamiseks.

Küttepesu OÜ rakendab kõiki mõistlikke meetmeid töödeldavate isikuandmete kaitseks. Juurdepääs isikuandmete muutmiseks ja töötlemiseks on ainult selleks volitatud isikutel ning kõikide kasutajate isikuandmeid käsitletakse kui konfidentsiaalset informatsiooni.

 

Kasutaja õigused

Kasutajal on õigus igal ajal:
• avaldada soovi juurdepääsuks enda andmetele;
• nõuda isikuandmete parandamist, täiendamist või seaduses ettenähtud tingimustel kustutamist;
• nõuda isikuandmete töötlemise piiramist;
• nõuda isikuandmete ülekandmist.

Oma õiguste kasutamiseks tuleb kasutajal saata e-posti aadressile info@kuttepesu.ee vastavasisuline sooviavaldus.

Küpsiste kasutamise piiramiseks saab kasutaja teha vastavad valikud oma veebilehitseja seadete alt.
Kui Kasutaja usub, et tema õigusi on isikuandmete töötlemisel rikutud, on tal õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

Küpsised

Küpsised (Cookies) on tekstifail, mis salvestatakse kasutaja arvutisse ning mis mäletavad informatsiooni, mida kasutaja kodulehel on sisestanud.

Koduleht kasutab Küpsiseid eesmärgiga analüüsida kodulehel toimuvat liiklust ja suurendada seeläbi kodulehe kasutajamugavust tulevikus.

 

Privaatsustingimuste muutmine

Küttepesu OÜ jätab endale õiguse muuta privaatsustingimusi ühepoolselt ja ette teatamata, eesmärgiga kindlustada nende vastavus seadustele. Privaatsustingimused on oma uusimas versioonis alati veebilehel saadaval.

Kõigi privaatsustingimuste ja andmetöötluse kohta tekkivate küsimustega palume võtta meiega ühendust aadressil info@kuttepesu.ee.